•                                                          .

Според морална оценка