•                                                          .

Устно и писмено общуване